Algemene voorwaarden van Huang Pai

► Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
● Opdrachtgever: Particulier of bedrijf, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Huang Pai;
● Aannemer: De onderneming Huang Pai, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 63740745;
● Opdracht: Een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld en/of de daarbij door Huang Pai geleverde materialen;► Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanboden, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd, waarbij Huang Pai zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Huang Pai voortvloeiende werkzaamheden, alsmede op de daarbij door Huang Pai geleverde materialen.

2. Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan worden die bepalingen uitgelegd in de geest van deze algemene voorwaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan wordt deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden beoordeeld.

3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Huang Pai en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien door of namens Huang Pai niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden wordt verlangd, leidt dit er niet toe dat deze niet van toepassing zijn. Huang Pai verliest niet het recht om alsnog of in andere gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Huang Pai uitdrukkelijk van hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of langs elektronische weg zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld bij een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.Artikel 3. Offerte

1.
Een door of namens Huang Pai uitgebrachte offerte is altijd vrijblijvend en ziet slechts op de betreffende opdracht. Huang Pai maakt de offerte op basis van een aanneemsom, met de daarbij behorende werkzaamheden. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, voorrijkosten, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten, worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
De in de offerte vermelde aanneemsom kan een richtprijs zijn.

2. Huang Pai kan niet aan zijn offerte worden gehouden voor zover dit aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Huang Pai daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Huang Pai anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Huang Pai niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. De offerte is 14 dagen geldig. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Degene, ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, wordt als cliënt aangemerkt. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Huang Pai uit hoofde van de overeenkomst toekomt.► Artikel 4. Opdracht

1.
Indien een richtprijs is bepaald in de offerte, zal deze richtprijs met niet meer dan 10% mogen worden overschreden, tenzij Huang Pai de opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. Huang Pai zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.

2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Huang Pai het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door anderen of door een door Huang Pai aan te wijzen derde, indien dit naar het inzicht van Huang Pai wenselijk is, zulks onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.Artikel 5. Wijziging van de opdracht

1.
Partijen kunnen meer- en/of minderwerk overeenkomen, waarbij Huang Pai voor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Huang Pai een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Huang Pai mag de prijs zonder tussenkomst van de rechter aanpassen, indien de kostenverhoging het gevolg is van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij Huang Pai de onjuistheid der gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken. De vorige volzin geldt slechts indien Huang Pai de opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging heeft gewaarschuwd, opdat deze tijdig hetzij gebruik kan maken van het hem in artikel 7:764 BW toegekende recht, hetzij een voorstel kan doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk.Artikel 6. Verplichtingen Huang Pai

1.
Huang Pai staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Huang Pai, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

3. Huang Pai neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4. Huang Pai is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

(a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, daaronder begrepen fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, voor zover Huang Pai deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

(b) onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

(c) kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

(d) één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Huang Pai openbaren en Huang Pai deskundig moet worden geacht.Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

1.
De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Huang Pai zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

2. De opdrachtgever staat in voor de samenwerking van de betreffende buren;

3. De opdrachtgever zorgt voor de tijdige verkrijging van de juiste c.q. benodigde administratieve en/of gemeentelijke vergunningen, van welke aard dan ook, omtrent het door Huang Pai te verrichten opdracht.

4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

(a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

(b) onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

(c) kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;

(d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Huang Pai op grond van artikel 6 lid 4.

(e) vertraging en/of verhindering veroorzaakt door burenruzie;

(f) staking, opschorting en/of vroegtijdige beëindiging van de werkzaamheden wegens het ontbreken van de benodigde administratieve en/of gemeentelijke vergunningen.Artikel 8. Complicaties

1.
Wanneer zich complicaties voordoen, doet Huang Pai hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Huang Pai het werk onderbreken.

2. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Huang Pai ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is. Eventuele extra kosten, die Huang Pai moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9. Overmacht

1.
Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Huang Pai geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Huang Pai niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: onwerkbare weeromstandigheden, niet-beschikbare materialen en omstandigheden, epidemie, pandemie, brand, ongeval, ernstige ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismebedreiging.

2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Huang Pai opgeschort. Huang Pai zal opdrachtgever hierover voor zover mogelijk tijdig informeren. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien Huang Pai bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijke aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Huang Pai gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.► Artikel 10. Oplevering

1.
Na voltooiing van het werk nodigt Huang Pai de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk, per e-mail, per telefoon dan wel per (gewone) post. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie kalenderdagen na ontvangst van de in de vorige zin bedoelde uitnodiging, te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Huang Pai dienen te worden hersteld, zal Huang Pai deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van Huang Pai vallen.

3. Indien Huang Pai te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging, keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.Artikel 11 Betaling en Incassokosten

1.
Na aanvaarding van de offerte betaalt de opdrachtgever vooruit 10% van het totale bedrag van de offerte. Na ontvangst van deze betaling begint Huang Pai met de overeengekomen werkzaamheden.  Op de dag waarop Huang Pai met de werkzaamheden begint, dient de opdrachtgever 40% van het totale bedrag van de offerte te betalen.

● Inzake opdrachten die 2 weken of langer duren:
De overige 40% van het totale bedrag van de offerte dient in twee gelijke termijnen te worden betaald. De eerste 20% dient betaald te worden binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden. De tweede 20% dient betaald te worden binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden.

Inzake opdrachten die korter dan 2 weken duren:
De overige 40% van het totale bedrag van de offerte dient ineens betaald te worden binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden.

2. De resterende 10% van het totale bedrag en de eventuele tussen partijen overeengekomen narekeningen dienen betaald te worden binnen twee weken na oplevering.

3. Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag minder dan € 5.000,- zal opdrachtgever direct 100% van dit aankoopbedrag betalen als voorschot. Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt dan € 5.000,- wordt een voorschotbedrag afgesproken.

4. In geval van incassomaatregelen zijn door cliënt en opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op 15% van het verschuldigde met een minimum van €200,-► Artikel 12 Eindafrekening

Huang Pai zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen. De eindafrekening bevat een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo. De eindrekening dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst.Artikel 13. Opschorting

Indien een declaratie niet binnen de aangegeven termijn wordt voldaan, is Huang Pai gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten ten behoeve van dezelfde cliënt/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Huang Pai is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden in overeenstemming met deze bepaling.Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Huang Pai te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Huang Pai ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveringen, ter zake door Huang Pai verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden heeft voldaan. Niet verwerkte materialen van Huang Pai blijven in eigendom van Huang Pai.Artikel 15. Retentierecht

Huang Pai is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Huang Pai heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van Huang Pai genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Huang Pai verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.Artikel 16. Garantie

Huang Pai garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van twee (2) jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.Artikel 17. Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huang Pai is het de cliënt en de opdrachtgever niet toegestaan de door Huang Pai geproduceerde werken of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, aan derden te verstrekken dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook, tenzij dit rechtstreekst uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Huang Pai. Ingeval opdrachtgever c.q. cliënt handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt opdrachtgever en/of cliënt aan Huang Pai een direct opeisbare boete van €5.000, en een direct opeisbare boete van €100,- per kalenderdag dat de overtreding voortduurt, met een maximaal boetebedrag van €10.000,- onverminderd het recht van Huang Pai om nakoming dan wel ontbinding van de opdracht, alsmede schadevergoeding te vorderen.Artikel 18. Beperking van aansprakelijkheid

Door Huang Pai is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zowel Huang Pai als voor alle daaraan verbonden werknemers afzonderlijk. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. Op aanvraag zal Huang Pai informatie over de polis aan de cliënt en/of opdrachtgever verstrekken. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot driemaal het voor de desbetreffende zaak gefactureerde bedrag, met een maximum van €50.000,- De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Huang Pai.Artikel 19. Ontbinding

Huang Pai kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling dan wel schuldsanering natuurlijk persoon aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ombindt. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van opdrachtgever, is Huang Pai gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.Artikel 20. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Huang Pai en opdrachtgever en Huang Pai en cliënt en op alle werkzaamheden van Huang Pai is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in augustus 2020. Huang Pai is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63740745